theater, film, concerten & meer
Beeldende kunst - Beeldhouwen & Keramiek - (Frits de Beer).jpg Frits de Beer

Algemene voorwaarden

Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online) verbind je je aan de algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina. 

Bekijk hier de algemene voorwaarden van ons naschools aanbod

1. INSCHRIJVEN

1.1 Inschrijven
Inschrijven voor een les of cursus bij Cool kan online of via het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de servicebalie. Volg je instrumentale les of zangles bij Cool? Dan blijft jouw inschrijving tot wederopzegging ook voor het volgende lesjaar geldig. Voor de overige cursussen (basiscursussen, ensembles, musical, beeldende kunst etc.) dien je je, ook als er meerdere series van één cursus in één lesjaar worden gegeven, opnieuw in te schrijven.

1.2 Knipkaart
De knipkaart is er voor leerlingen vanaf 13 jaar. Deze heeft een waarde van 300 lesminuten en kan naar eigen wens verdeeld worden binnen het lopende seizoen. De lesdata wordt tijdens de eerste les afgesproken met de docent. De knipkaart kan niet tussentijds worden beëindigd of omgezet worden in een andere lesvorm. Restitutie is niet mogelijk. Na het volgen van de 300 minuten is het uiteraard mogelijk om nog meer lessen volgen.

1.3 Plaatsing
Heb je je ingeschreven voor instrumentale les of zangles? Dan neemt de docent ongeveer een week van tevoren contact met je op. De instrumentale lessen starten in de week van 29 augustus 2022. Schrijf je je tijdens het lesjaar in? Dan neemt de docent zo spoedig mogelijk contact met je op. De lesdag en -tijd wordt bepaald in overleg met de docent. Plaatsing voor duolessen is onder voorbehoud van de mogelijkheid tot het vormen van een geschikt duo. Voor de cursussen ontvang je circa een week voor aanvang informatie over de start van de cursus. Plaatsing voor alle lessen en cursussen is onder voorbehoud van beschikbaarheid en het aantal inschrijvingen. Als blijkt dat een cursus vol zit of dat er veel belangstelling is voor een instrument, word je op een wachtlijst geplaatst of zoeken we in overleg een alternatief.

1.4 Overgang basis- naar vervolgopleiding 
De peildatum voor de overgang van de basis- naar de vervolgopleiding is 1 april. Start je vóór 1 april met duoles? Dan ga je in augustus van start met het tweede lesseizoen van de duoles basisopleiding. Start je ná 1 april met duoles, dan ga je in augustus verder in het eerste lesseizoen.

1.5 Minimumleeftijd instrumentale les 
Viool-, cello- en harples kan al vanaf kleuterleeftijd worden gevolgd omdat we voor die lessen speciale kleuterinstrumenten gebruiken. Andere instrumenten zijn geschikt vanaf ongeveer 6 jaar, afhankelijk van de bouw en motorische ontwikkeling van het kind. Het instrument moet natuurlijk wel te bespelen zijn! Daarnaast is het bij blaasinstrumenten van belang dat de voortanden gewisseld zijn. Wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je je kind stimuleert en begeleidt bij het spelen. Een jong kind heeft nog niet de discipline om uit zichzelf te gaan oefenen en heeft structuur nodig; de rol van de ouders/verzorgers is dus heel belangrijk!

  1. TARIEVEN

2.1 Tarieven
Cool wordt door de gemeente Dijk & Waard gesubsidieerd en kan daardoor sommige lessen voor inwoners van deze gemeente aanbieden voor een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke kosten. Inwoners van andere gemeenten betalen het reguliere (hogere) tarief. Op de pagina Lesvormen en tarieven staan de tarieven voor instrumentale les en zangles. De tarieven van de overige lessen en cursussen staan vermeld bij de cursusbeschrijvingen. 

2.2 BTW
Leerlingen tot 21 jaar oud zijn vrijgesteld van btw, bij het bereiken van die leeftijd wordt het lesgeld dus verhoogd. Bij de beoordeling van de leeftijd van de cursist wordt het moment waarop de cursus aanvangt als peildatum genomen.
 
2.3 Niet inbegrepen
Bij het cursusgeld zijn de volgende kosten niet inbegrepen:
- aanschaf of huur van muziekinstrumenten (tenzij anders vermeld);
- aanschaf van boeken, cd's, dvd’s;
- aanschaf van speciale kleding;
- instrumentbenodigdheden zoals bijv. saxofoonrieten;
- extra materiaalverbruik.
 
2.4 Les op meerdere instrumenten
Genoemde tarieven gelden voor duoles of individuele les op één instrument (hieronder valt ook zangles). Wil je les op meerdere instrumenten? Dan geldt een kostendekkend tarief voor het tweede (en volgende) instrument. Dit tarief is op te vragen bij de afdeling educatie.

3. BETAALWIJZE

3.1 Factuur
Na plaatsing bij de instrumentale les en zangles of bij één van de cursussen ontvang je van Cool een digitale factuur. Bij latere instroom wordt het cursusbedrag naar rato berekend.
 
3.2 Betaalwijze instrumentale les en zangles
Voor het voldoen van de factuur voor instrumentale les en zangles (jaarcursussen) zijn twee opties:

Optie 1: Automatische incasso: het lesgeld wordt in (maximaal zes) termijnen geïncasseerd. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment van inschrijving. Incasseren in zes termijnen is alleen mogelijk wanneer de inschrijfdatum vóór 29 augustus 2022 is. Bedragen onder de €100,- zullen met een eenmalige incasso worden geïncasseerd.

Optie 2: Handmatig het lesgeld overmaken: het verschuldigde bedrag dient in maximaal drie gelijke termijnen aan Cool te worden overgemaakt. De deelbetalingen dienen uiterlijk 1 december 2022, 1 januari 2023 en 1 maart 2023 bij ons binnen te zijn. Latere inschrijving betekent ook minder betaaltermijnen, jouw factuur kan dan alleen nog in de resterende betaaltermijnen mee worden genomen. Bedragen onder de €100,- dienen in één keer te worden overgemaakt.
 
3.3 Betaalwijze overige lessen en cursussen
Voor het voldoen van de factuur voor de overige cursussen zijn twee opties:
 
Optie 1: Automatische incasso: het lesgeld wordt in drie gelijke termijnen geïncasseerd. Bedragen van onder de €100,- zullen met een eenmalige incasso worden geïncasseerd.

Optie 2: Handmatig het lesgeld overmaken: het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur in één keer overgemaakt te worden.

3.4 Bevoegdheid
Bij inschrijving kun je aangeven of de leerling zelf of iemand anders (ouder of bijv. ander familielid) de betaling voldoet. De betalingsplichtige dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Bij ondertekening van het inschrijfformulier (ook digitaal) gaat Cool er vanuit dat degene die de inschrijving doet, bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst.

4. KORTINGSREGELINGEN

4.1 DijkenwaardPas
De DijkenwaardPas is een kortingspas voor inwoners van de gemeente Dijk & Waard met een minimum inkomen. Het digitale tegoed is te besteden bij aangesloten verenigingen en organisaties. Ook bij Cool is dit tegoed te besteden voor korting op het les- en cursusgeld. Afschrijven van het tegoed van de DijkenwaardPas kan bij onze servicebalie. De DijkenwaardPas is vanaf 1 januari 2023 een samenvoeging van de Huygenpas en MeedoenPas.

4.2 Jeugd Fonds Sport en Cultuur
Indien het tegoed op de DijkenwaardPas niet toereikend is, bestaat voor instrumentale les en zangles bestaat de mogelijkheid om een extra financiële bijdrage aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Via het Sociaalplein van de gemeente Dijk & Waard kun je in contact komen met een erkende intermediair die de aanvraag zal verzorgen.

4.3 Gezinskorting
Indien uit één gezin meerdere kinderen (tot 21 jaar) instrumentale les of zangles volgen, geeft Cool korting op het lesgeld. Elk tweede en volgende kind krijgt automatisch een korting van €35,-.

4.4 HaFa-korting
Leerlingen die via een harmonie of fanfare uit Dijk & Waard op les komen, kunnen gebruik maken van de HaFa-korting. Naast de muzieklessen kun je deelnemen aan theorielessen die je begeleiden naar de HaFa-examens (gradaties A, B, C en D). Deze examens bestaan uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Meer informatie over de kortingsregelingen is op te vragen bij de afdeling educatie. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk.
 
5. ALGEMENE INFORMATIE LESSEN EN CURSUSSEN
 
5.1 Lesrooster
Voor instrumentale- en zangles geldt het volgende:
- De lessen worden volgens het afgesproken rooster gegeven; wisselen van lesdag of lestijd gaat in overleg en met instemming van de docent.
- Cool volgt zoveel mogelijk de vakanties van het Voortgezet Onderwijs in de regio. Niet alle scholen hanteren echter eenzelfde vakantierooster, waardoor er met name rondom de meivakantie soms verschillen kunnen ontstaan. Bekijk het overzicht van vakanties en feestdagen
Voor de instrumentale lessen en zanglessen (individuele les en duoles) gaat Cool uit van 38 lesweken. Indien er meer of minder dan 38 lesweken zijn, zal er in overleg met de docent zodanig geroosterd worden dat het totaal op 38 lesweken uitkomt. Bij les om de week gaan we uit van 19 lesweken. In deze 38 lesweken worden twee projectweken georganiseerd waar cursisten vrijblijvend aan mee kunnen doen. Tijdens de projectweken zijn er geen reguliere muzieklessen.
 
5.2 Uitval instrumentale les of zangles
Indien er per seizoen drie of meer lessen door Cool worden geannuleerd heb je voor die betreffende lessen recht op een vervangende les. Is deze vervanging niet mogelijk, dan heb je recht op restitutie van het lesgeld van de niet-genoten lessen, met uitzondering van de eerste twee lessen. Registratie en afrekening hiervan wordt gedaan door Cool, je hoeft zelf geen actie te ondernemen. We betalen terug vanaf een bedrag van €7,50.

5.2.1 Uitval fysieke instrumentale les of zangles i.v.m. COVID-19
We nemen de maatregelen rondom COVID-19 zeer serieus.

  • Indien een docent één of meerdere klachten heeft zal hij/zij geen lesgeven in Cool, zodat wij de veiligheid van onze leerlingen en andere collega's kunnen waarborgen. De les zal in dat geval online worden aangeboden op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als de normale les. Wij zien de online les als een volwaardige vervanging van de fysieke les in Cool. Indien de docent te ziek is om les te geven, dan geldt punt 5.2 (zie hierboven).
  • In het geval van een lockdown wegens COVID-19, zullen de instrumentale lessen en zanglessen online verdergaan. Daarbij worden de gebruikelijke lesvorm en lestijd zoveel mogelijk aangehouden. Specifieke informatie ontvang je t.z.t. via de docent. De online lessen zijn een volwaardige vervanging van de fysieke lessen in Cool.

5.3 Uitval overige cursussen
Bij alle andere cursussen is het aantal lessen per seizoen aangegeven. Bij uitval van één of meer lessen wordt de einddatum van de betreffende activiteit zodanig verschoven dat het volledige lesprogramma kan worden uitgevoerd. Bij langdurige uitval wordt een vervangende docent gezocht. Als door toedoen van Cool het aantal lessen minder is dan is aangegeven, wordt het verschil gerestitueerd. We betalen terug vanaf een bedrag van €7,50. 

5.3.1 Uitval overige cursussen i.v.m. COVID-19
In het geval van een lockdown wegens COVID-19 informeren wij je zo spoedig mogelijk over de voortgang van de cursus waarvoor je bent ingeschreven. Wij zullen in goed overleg met de docent, op zoek gaan naar een passende oplossing, bijvoorbeeld door de einddatum van de betreffende cursus te verschuiven of digitaal lesmateriaal aan te bieden. 

5.4 Afmelden leerling/cursist
Als een leerling of cursist een les niet kan volgen dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de docent. De docent zorgt ervoor dat zijn of haar contactgegevens bekend zijn bij de leerling of cursist. Verhindering van de deelnemer geeft geen recht op restitutie van cursusgeld of het volgen van een extra les.

5.4.1 Afmelden leerling/cursist i.v.m. COVID-19
Als een leerling (instrumentaal of zang) niet naar Cool kan komen wegens COVID-19 gerelateerde klachten, maar wel les kan volgen en hij/zij zich vóór 10:00 uur 's morgens afmeldt bij de docent, heeft hij/zij recht op een online les. Deze regel geldt niet voor duoles. In het geval van duoles krijgt de fysieke les (in Cool) voorrang. 

5.5 Wijzigingen
Cool heeft het recht om:
- een activiteit te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is;
- door Cool noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan die in de folders of op de website staan vermeld.
Uiteraard word je in al deze gevallen tijdig geïnformeerd.
 
6. UITSCHRIJVEN
 
6.1 Uitschrijven instrumentale les of zangles (jaarcursussen)
De inschrijving voor instrumentale les en/of zangles wordt jaarlijks zonder tegenbericht automatisch verlengd. Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Wanneer je bijvoorbeeld opzegt op 15 oktober, loopt jouw inschrijving af op 15 november. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail. Restitutie vindt plaats indien er vooruit is betaald.

6.2 Uitschrijven overige cursussen
Voor de overige cursussen dien je je telkens opnieuw in te schrijven. Jouw inschrijving kun je kosteloos annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste les. Bij latere opzegging is het volledige lesgeld verschuldigd, ook als er binnen drie weken voor aanvang van de les of cursus wordt ingeschreven. Ook bij tussentijdse opzegging dient het volledige lesgeld te worden voldaan en is geen restitutie mogelijk, mits er geen sprake is van uitzonderingen beschreven in 6.3.
 
6.3 Uitschrijven wegens verhuizing 
Als je uit de gemeente Dijk & Waard vertrekt, stopt de betalingsverplichting nadat Cool een schriftelijke opzegging en een kopie van het uitschrijvingsbewijs van de gemeente van je heeft ontvangen.

6.4 Tijdelijk stopzetten les of cursus wegens ziekte
Bij ziekte of een ongeval waardoor de deelnemer langer dan twee maanden geen les kan volgen, kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet en vervalt de betaalplicht voor deze termijn.

Het tijdelijk stopzetten van de les of cursus dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden maken bij de leerlingenadministratie.

Cool beslist of de reden tot tijdelijk stopzetten van de les of cursus binnen de uitzondering valt. Als het tijdelijk stopzetten van de les of cursus geaccepteerd is ontvang je een bevestiging en een creditfactuur. 

7. BEELDMATERIAAL

Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s of filmpjes worden gemaakt van cursisten voor informatieve en publicitaire doeleinden. Cool gaat er vanuit dat cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier (ook online), tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.

8. AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Cool is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten. Stichting Cool is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Stichting Cool is het Nederlands recht van toepassing.

9. PRIVACY STATEMENT

Het Privacy Statement maakt deel uit van de algemene voorwaarden.