Gitaar 8

Algemene voorwaarden

Met het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier (zowel schriftelijk als online) verbind je je aan onze algemene voorwaarden zoals beschreven op deze pagina.

1. Inschrijven
1.1 Inschrijven
Inschrijven voor een les of cursus bij Cool kan online of via het inschrijfformulier, verkrijgbaar bij de servicebalie. Volg je instrumentale les of zangles bij Cool? Dan blijft jouw inschrijving zonder tegenbericht ook voor het volgende lesjaar geldig. Voor de overige cursussen (basiscursussen, ensembles, musical, beeldende kunst etc.) dien je je, ook als er meerdere series van één cursus in één lesjaar worden gegeven, opnieuw in te schrijven.

1.2 Knipkaart
De knipkaart is er voor leerlingen vanaf 13 jaar. Deze heeft een waarde van 300 lesminuten en kan naar eigen wens verdeeld worden binnen het lopende seizoen. De lesdata wordt tijdens de eerste les afgesproken met de docent. De knipkaart kan niet tussentijds worden beëindigd of omgezet worden in een andere lesvorm. Restitutie is niet mogelijk. Na het volgen van de 300 minuten is het uiteraard mogelijk om nog meer lessen volgen.

1.3 Plaatsing
Heb je je ingeschreven voor instrumentale les of zangles? De instrumentale lessen starten in de week van4 september 2023. Uiterlijk in de laatste week van de zomervakantie neemt de docent contact met je op. Schrijf je je tijdens het lesjaar in? Dan neemt de docent zo spoedig mogelijk contact met je op. De lesdag en -tijd wordt bepaald in overleg met de docent. Plaatsing voor duolessen is onder voorbehoud van de mogelijkheid tot het vormen van een geschikt duo. Voor de cursussen ontvang je circa een week voor aanvang informatie over de start van de cursus. Plaatsing voor alle lessen en cursussen is onder voorbehoud van beschikbaarheid en het aantal inschrijvingen. Als blijkt dat een cursus vol zit of dat er veel belangstelling is voor een instrument, word je op een wachtlijst geplaatst of zoeken we in overleg een alternatief.

1.4 Overgang basis- naar vervolgopleiding
De peildatum voor de overgang van de basis- naar de vervolgopleiding is 1 april. Start je vóór 1 april met duoles? Dan ga je in september van start met het tweede lesseizoen van de duoles basisopleiding. Start je ná 1 april met duoles, dan ga je in september verder in het eerste lesseizoen.

1.5 Minimumleeftijd instrumentale les
Viool-, cello- en harples kan al vanaf kleuterleeftijd worden gevolgd omdat we voor die lessen speciale kleuterinstrumenten gebruiken. Andere instrumenten zijn geschikt vanaf ongeveer 6 jaar, afhankelijk van de bouw en motorische ontwikkeling van het kind. Het instrument moet natuurlijk wel te bespelen zijn! Daarnaast is het bij blaasinstrumenten van belang dat de voortanden gewisseld zijn. Wat eigenlijk het allerbelangrijkste is, is dat je je kind stimuleert en begeleidt bij het spelen. Een jong kind heeft nog niet de discipline om uit zichzelf te gaan oefenen en heeft structuur nodig; de rol van de ouders/verzorgers is dus heel belangrijk!

2. Tarieven
2.1 Tarieven
Cool wordt door de gemeente Dijk en Waard gesubsidieerd en kan daardoor sommige lessen voor inwoners van deze gemeente aanbieden voor een bedrag dat aanzienlijk lager is dan de werkelijke kosten. Inwoners van andere gemeenten betalen het reguliere (hogere) tarief. Op de pagina lesvormen en tarieven staan de tarieven voor instrumentale les en zangles. De tarieven van de overige lessen en cursussen staan vermeld bij de cursusbeschrijvingen. 

2.2 BTW
Leerlingen tot 21 jaar oud zijn vrijgesteld van btw. Bij het bereiken van die leeftijd wordt het lesgeld dus verhoogd. Bij de beoordeling van de leeftijd van de cursist wordt het moment waarop de cursus aanvangt als peildatum genomen.
 
2.3 Niet inbegrepen
Bij het les- of cursusgeld zijn de volgende kosten niet inbegrepen:
- aanschaf of huur van muziekinstrumenten (tenzij anders vermeld);
- aanschaf van boeken, cd's, dvd’s;
- aanschaf van speciale kleding;
- instrumentbenodigdheden zoals bijv. saxofoonrieten;
- extra materiaalverbruik.
 
2.4 Les op meerdere instrumenten
Genoemde tarieven gelden voor duoles of individuele les op één instrument (hieronder valt ook zangles). Wil je les op meerdere instrumenten? Dan geldt een kostendekkend tarief voor het tweede (en volgende) instrument. Dit tarief is op te vragen bij de afdeling educatie.

3. Betaalwijze
3.1 Factuur
Na plaatsing bij de instrumentale les en zangles of bij één van de cursussen ontvang je van Cool een digitale factuur. Bij latere instroom wordt het les- of cursusbedrag naar rato berekend.
 
3.2 Betaalwijze instrumentale les en zangles
Voor het voldoen van de factuur voor instrumentale les en zangles (jaarcursussen) zijn twee opties:

Optie 1: Automatische incasso: het lesgeld wordt in (maximaal zes) termijnen geïncasseerd. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment van inschrijving. Latere inschrijving betekent ook minder betaaltermijnen, jouw factuur kan dan alleen nog in de resterende betaaltermijnen worden meegenomen. Incasseren in zes termijnen is alleen mogelijk wanneer de inschrijfdatum vóór 4 september 2023 is. Bedragen onder de € 100,- zullen met een eenmalige incasso worden geïncasseerd.

Optie 2: Handmatig het lesgeld overmaken: het verschuldigde bedrag dient in maximaal drie gelijke termijnen aan Cool te worden overgemaakt. De deelbetalingen dienen uiterlijk 1 december 2023, 1 januari 2024 en 1 maart 2024 bij ons binnen te zijn. Latere inschrijving betekent ook minder betaaltermijnen, jouw factuur kan dan alleen nog in de resterende betaaltermijnen mee worden genomen. Bedragen onder de € 100,- dienen in één keer te worden overgemaakt.
 
3.3 Betaalwijze overige lessen en cursussen
Voor het voldoen van de factuur voor de overige cursussen zijn twee opties:
 
Optie 1: Automatische incasso: het lesgeld wordt in maximaal drie gelijke termijnen geïncasseerd. Het aantal termijnen is afhankelijk van het moment van inschrijven. Bedragen van onder de € 100,- zullen met een eenmalige incasso worden geïncasseerd.

Optie 2: Handmatig het lesgeld overmaken: het verschuldigde bedrag dient binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur in één keer overgemaakt te worden.

3.4 Bevoegdheid
Bij inschrijving kun je aangeven of de leerling zelf of iemand anders (ouder of bijv. ander familielid) de betaling voldoet. De betalingsplichtige dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Bij ondertekening van het inschrijfformulier (ook digitaal) gaat Cool er vanuit dat degene die de inschrijving doet, bevoegd is tot het aangaan van de overeenkomst.

4. Kortingsregelingen
4.1 DijkenwaardPas

De DijkenwaardPas is een kortingspas voor inwoners van de gemeente Dijk en Waard met een minimum inkomen. Het digitale tegoed is te besteden bij aangesloten verenigingen en organisaties. Ook bij Cool is dit tegoed te besteden voor korting op het les- en cursusgeld. Afschrijven van het tegoed van de DijkenwaardPas kan bij onze servicebalie. 

4.2 Jeugdfonds Sport & Cultuur
Indien het tegoed op de DijkenwaardPas niet toereikend is, bestaat voor de lessen en cursussen de mogelijkheid om een extra financiële bijdrage aan te vragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Via het Sociaalplein van de gemeente Dijk & Waard kun je in contact komen met een erkende intermediair die de aanvraag zal verzorgen.

4.3 Gezinskorting
Indien uit één gezin meerdere kinderen (tot 21 jaar) instrumentale les of zangles volgen, geeft Cool korting op het lesgeld. Elk tweede en volgende kind krijgt automatisch een korting van € 35,-.

4.4 HaFa-korting
Leerlingen die via een harmonie of fanfare uit Dijk en Waard op les komen, kunnen gebruik maken van de HaFa-korting. Naast de muzieklessen kun je deelnemen aan theorielessen die je begeleiden naar de HaFa-examens.

Meer informatie over de kortingsregelingen is op te vragen bij de afdeling educatie. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk.
 
5. Algemene informatie lessen en cursussen
5.1 Lesrooster
Voor instrumentale- en zangles geldt het volgende:
- De lessen worden volgens het afgesproken rooster gegeven; wisselen van lesdag of lestijd gaat in overleg en met instemming van de docent.
- Cool volgt zoveel mogelijk de vakanties van het onderwijs in de regio. Niet alle scholen hanteren echter eenzelfde vakantierooster, waardoor er met name rondom de meivakantie soms verschillen kunnen ontstaan. Bekijk hier het overzicht van vakanties en feestdagen.
Voor de instrumentale lessen en zanglessen (individuele les en duoles) gaat Cool uit van 38 lesweken. Indien er meer of minder dan 38 lesweken zijn, zal er in overleg met de docent zodanig geroosterd worden dat het totaal op 38 lesweken uitkomt. In deze 38 lesweken worden twee projectweken georganiseerd waar leerlingen vrijblijvend aan mee kunnen doen. Tijdens de projectweken zijn er geen reguliere muzieklessen. Bij les om de week gaan we uit van 19 leswerken. In deze lesweken wordt één projectweek georganiseerd waar leerlingen vrijblijvend aan mee kunnen doen.
 
5.2 Uitval instrumentale les of zangles
Indien er per seizoen drie of meer lessen door Cool worden geannuleerd heb je voor die betreffende lessen recht op een vervangende les. Is deze vervanging niet mogelijk, dan heb je recht op restitutie van het lesgeld van de niet-genoten lessen, met uitzondering van de eerste twee lessen. Registratie en afrekening hiervan wordt gedaan door Cool, je hoeft zelf geen actie te ondernemen.

5.3 Uitval overige cursussen
Bij alle andere cursussen is het aantal lessen per seizoen aangegeven. Bij uitval van één of meer lessen wordt de einddatum van de betreffende cursus zodanig verschoven dat het volledige lesprogramma kan worden uitgevoerd. Bij langdurige uitval wordt een vervangende docent gezocht. Als door toedoen van Cool het aantal lessen minder is dan is aangegeven, wordt het verschil gerestitueerd.

5.4 Afmelden leerling/cursist
Als een leerling of cursist een les niet kan volgen dan dient dit zo spoedig mogelijk te worden gemeld aan de docent. De docent zorgt ervoor dat zijn of haar contactgegevens bekend zijn bij de leerling of cursist. Verhindering van de leerling of cursist geeft geen recht op restitutie van les- of cursusgeld of het volgen van een extra les.

5.5 Wijzigingen
Cool heeft het recht om:
- een les of cursus te annuleren als er onvoldoende belangstelling voor is;
- door Cool noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
- andere docenten in te schakelen dan die in de brochure of op de website staan vermeld.
Uiteraard word je in al deze gevallen tijdig geïnformeerd.
 
6. Uitschrijven
6.1 Uitschrijven instrumentale les of zangles (jaarcursussen)
De inschrijving voor instrumentale les en/of zangles wordt jaarlijks zonder tegenbericht automatisch verlengd. Tussentijds opzeggen is mogelijk met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Wanneer je bijvoorbeeld opzegt op 15 oktober, loopt jouw inschrijving af op 15 november. Opzeggen kan schriftelijk of via de mail, waarna je een bevestiging ontvangt met de eindafrekening.

6.2 Uitschrijven overige cursussen
Voor de overige cursussen dien je je telkens opnieuw in te schrijven. Jouw inschrijving kun je kosteloos annuleren tot uiterlijk drie weken voor aanvang van de eerste les. Bij latere opzegging is het volledige lesgeld verschuldigd, ook als er binnen drie weken voor aanvang van de  cursus wordt ingeschreven. Ook bij tussentijdse opzegging dient het volledige cursusbedrag te worden voldaan en is geen restitutie mogelijk, mits er geen sprake is van uitzonderingen beschreven in 6.3.
 
6.3 Uitschrijven wegens verhuizing 
Als je uit de gemeente Dijk en Waard vertrekt, stopt de betalingsverplichting nadat Cool een schriftelijke opzegging en een kopie van het uitschrijvingsbewijs van de gemeente van je heeft ontvangen.

6.4 Tijdelijk stopzetten les of cursus wegens ziekte
Bij ziekte of een ongeval waardoor de deelnemer langer dan twee maanden geen les kan volgen, kunnen de lessen tijdelijk worden stopgezet.

Het tijdelijk stopzetten van de les of cursus dient schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij de leerlingenadministratie.

Cool beslist of de reden tot tijdelijk stopzetten van de les of cursus binnen de uitzondering valt. Als het tijdelijk stopzetten van de les of cursus geaccepteerd is ontvang je een bevestiging en een creditfactuur. 

7. Beeldmateriaal
Het is mogelijk dat tijdens lessen of presentaties foto’s of filmpjes worden gemaakt van leerlingen of cursisten voor informatieve en publicitaire doeleinden. Cool gaat er vanuit dat leerlingen of cursisten hiermee akkoord gaan bij ondertekening van het inschrijfformulier (ook online), tenzij vooraf schriftelijk bezwaar is aangetekend.

8. Aansprakelijkheid
Stichting Cool is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan of het verdwijnen van eigendommen en goederen van leerlingen of cursisten. Stichting Cool is niet aansprakelijk voor ongelukken. Onze wettelijke aansprakelijkheid is verzekerd door middel van een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en Stichting Cool is het Nederlands recht van toepassing.

9. Privacy statement
Het privacy statement maakt deel uit van de algemene voorwaarden.