Oxygen I Jennifer Romen Delusion 2.0 (HRN Entertainment) 2

Privacy Statement

Cool kunst en cultuur wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze reden is het noodzakelijk persoonlijke gegevens te verwerken. Wij houden ons hierbij aan de privacyregeling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement richt zich op bezoekers van Cool kunst en cultuur.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of, ten aanzien van die gegevens, identificeerbare natuurlijke persoon.

Waarom verwerkt Cool kunst en cultuur persoonsgegevens?
Cool kunst en cultuur verwerkt persoonsgegevens om als organisatie voor haar bezoekers goed te kunnen functioneren. In dat kader gaat het om de volgende doelen: 1. kaartverkoop voor voorstellingen en inschrijvingen op cursussen;
2. informeren van wijzigingen in het programma of lesaanbod, denk hierbij aan ziekte van een artiest of docent;
3. kunnen verrichten van onderzoek naar publieksvoorkeuren en interesse in specifieke producties en cursussen;
4. versturen van e-mailings, brochures en overige informatie over onze producten en diensten;
5. betrekken van publiek en cursisten op langere termijn, op basis van toestemming daarvoor van de betrokkene;
6. kunnen uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en andere analyses ter verbetering van ons aanbod.

De verwerking van de persoonsgegevens is steeds gebaseerd op een wettelijke grondslag, waaronder uitvoering kunnen geven aan een overeenkomst (bijvoorbeeld: kaartverkoop), een gerechtvaardigd belang van Cool kunst en cultuur of jouw uitdrukkelijke toestemming.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cool?
Cool verwerkt die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, IP-adres en verkoopgegevens, interessegebieden en cursusdeelnames.

Hoe komt Cool kunst en cultuur aan de persoonsgegevens?
Cool kunst en cultuur verkrijgt de persoonsgegevens door:
1. opgave van gegevens door de betrokkene bij de verkoop van tickets;
2. opgave van gegevens door de betrokkene of diens meerderjarige vertegenwoordiger bij de inschrijving op een cursus;
3. aanmelding voor ontvangst van informatie via onze website;
4. bezoek aan onze website en presentie op social media.

Wie kan de persoonsgegevens inzien?
Alle persoonsgegevens zijn bestemd om uitsluitend te worden gebruikt door Cool kunst en cultuur, waaronder externe dienstverleners ten behoeve van Cool kunst en cultuur. Ingeval Cool kunst en cultuur een derde opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken, wordt met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten die aan de wettelijke eisen voldoet en die erop is gericht de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Cool kunst en cultuur blijft steeds verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Binnen Cool kunst en cultuur wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan, waarbij uitgangspunt is dat medewerkers alleen over die gegevens kunnen beschikken die voor de uitoefening van hun functie nodig zijn. Er geldt altijd een geheimhoudingsplicht.

Verstrekt Cool kunst en cultuur persoonsgegevens aan derden?
Cool kunst en cultuur verstrekt persoonsgegevens die zij verwerkt of doet verwerken niet aan derden. Als derden worden in dit verband niet aangemerkt de externe verwerkers of ICT-systemen die Cool kunst en cultuur inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van Cool kunst en cultuur. Met externe verwerkers en ICT-systemen wordt te allen tijde een verwerkersovereenkomst gesloten.

Is de beveiliging van persoonsgegevens vastgelegd in de organisatie?
Ja, Cool kunst en cultuur beschikt over een veiligheidsbeleid ten aanzien van persoonsgegevens en over een ‘Protocol datalekken’ dat voorziet in de procedure voor het geval van een data-incident. In het geval dat een datalek mocht optreden dat voor jou als betrokkene een verhoogd risico kan inhouden, informeren wij jou hierover zo snel mogelijk na ontdekking van het incident.

Hoe lang bewaart Cool kunst en cultuur persoonsgegevens?
De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt af van het soort persoonsgegeven en het doel waarvoor Cool kunst en cultuur de persoonsgegevens verwerkt. Hiervoor is een intern beleid opgesteld. Voor bepaalde persoonsgegevens kan een wettelijke bewaartermijn gelden. In dat geval worden de gegevens gedurende die termijn bewaard. Persoonsgegevens die betrekking hebben op 'informatie-abonnementen' worden bewaard tot twee jaren na de abonnementsperiode. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoek naar publieksvoorkeuren worden bewaard gedurende de termijn dat de gegevens voor het onderzoek relevant zijn. Indien je een vraag hebt over de bewaartermijn van je persoonsgegevens, dan kun je deze vraag stellen aan onze Coördinator Gegevensbescherming, Leontien Loos, via leontien@coolkunstencultuur.nl.

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens die Cool kunst en cultuur verwerkt?
Als betrokkene (degene die de persoonsgegevens betreft) heb je de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:
1. recht op inzage; je hebt recht om te weten welke persoonsgegevens Cool kunst en cultuur van jou verwerkt. Je kunt deze gegevens kosteloos opvragen;
2. recht op wijziging van foutieve gegevens (rectificatie); wanneer Cool kunst en cultuur onjuiste persoonsgegevens van je verwerkt, kun je deze laten corrigeren. Wij verzoeken je deze wijziging schriftelijk, of door middel van een e-mail, aan ons door te geven;
3. recht op overdracht van persoonsgegevens; je mag Cool kunst en Cultuur vragen mee te werken aan overdracht van jouw persoonsgegevens;
4. recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; je kunt jouw gegevens door ons laten de-activeren. Indien je bijvoorbeeld niet langer informatie wenst te ontvangen van Cool kunst en cultuur, kun je dat aan ons aangeven. Dit kan door een schriftelijk verzoek of per e-mail;
5. recht om vergeten te worden door Cool kunst en cultuur; indien je wilt dat al jouw persoonsgegevens geheel uit onze bestanden worden gewist, dan kun je dat schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij verwijderen dan al jouw persoonsgegevens uit onze bestanden, tenzij een wettelijke bewaarplicht hieraan in de weg staat.

Gebruikt Cool cookies op haar website, en zo ja, waarvoor?
Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cool kunst en cultuur maakt op haar website gebruik van cookies om het bezoek aan onze website beter te laten verlopen en om onderzoek te kunnen verrichten naar publieksvoorkeuren. Hierbij maken we onderscheid tussen twee typen cookies.

We plaatsen functionele cookies zodat de website goed functioneert en op jouw voorkeuren kan worden ingesteld. Zo blijven bijvoorbeeld producten in je winkelwagen liggen, onthouden we dat je bent ingelogd en je tracking cookies hebt geaccepteerd of geweigerd. Door functionele cookies hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, wat een prettiger gebruik van onze website oplevert. Deze functionele cookies leggen geen gegevens vast die herleidbaar zijn naar jou als persoon.

Ook plaatsen wij analytische cookies van Google (als deel van de “Analytics”-dienst). Wij gebruiken deze diensten om inzicht te krijgen in hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres, waarmee jouw apparaat herkenbaar is en jouw locatie wordt vastgelegd, en andere persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar jou, worden nadrukkelijk niet opgeslagen. Deze analytische cookies leggen geen gegevens vast over jou als persoon.

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
De browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat een cookie ontvangen wordt. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Worden er foto- of filmopnames gemaakt van cursisten of publiek in Cool?
Incidenteel worden er tijdens activiteiten foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is. Door het kopen van een voorstellingsticket of inschrijving op een cursus ga je hiermee akkoord op basis van de geldende algemene voorwaarden van Cool kunst en cultuur. Indien je bezwaar hebt op het maken van foto- of filmopnames kun je dit kenbaar maken via info@coolkunstencultuur.nl.

Vragen of klachten over het privacybeleid?
Heb je vragen, opmerkingen of klachten over ons gevoerde privacybeleid of het gebruik van persoonsgegevens? Dan kun je contact opnemen met onze Coördinator Gegevensbescherming, Leontien Loos, via leontien@coolkunstencultuur.nl. Daarnaast is het ook mogelijk een klacht te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wijziging Privacy Policy Cool kunst en cultuur behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.

Leontien Loos

Leontien Loos

Directie-assistent

directie@coolkunstencultuur.nl