Lessen & cursussen
Infopagina - Wij zijn Cool - Medewerkers (Ron de Vries).jpg Ron de Vries

Privacy Statement

Privacy policy
Cool kunst en cultuur wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Om deze reden is het noodzakelijk persoonlijke gegevens te verwerken. Wij houden ons hierbij aan de privacyregeling van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement richt zich op bezoekers van Cool kunst en cultuur.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of, ten aanzien van die gegevens, identificeerbare natuurlijke persoon.

Waarom verwerkt Cool kunst en cultuur persoonsgegevens?
Cool kunst en cultuur verwerkt persoonsgegevens om als organisatie voor haar bezoekers goed te kunnen functioneren. In dat kader gaat het om de volgende doelen:
1. kaartverkoop voor voorstellingen en inschrijvingen op cursussen van Cool kunst en cultuur;
2. informeren van wijzigingen in het programma of lesaanbod, denk hierbij aan ziekte van een artiest of docent;
3. kunnen verrichten van onderzoek naar publieksvoorkeuren en interesse in specifieke producties en cursussen;
3. versturen van nieuwsbrieven, brochures, magazines en overige informatie over de producten en diensten van Cool kunst en cultuur;
4. betrekken van publiek en cursisten bij Cool kunst en cultuur op langere termijn, op basis van toestemming daarvoor van de betrokkene;
5. kunnen uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek en andere analyses ter verbetering van het aanbod van Cool kunst en cultuur.

De verwerking van de persoonsgegevens is steeds gebaseerd op een wettelijke grondslag, waaronder uitvoering kunnen geven aan overeenkomst (bijvoorbeeld: kaartverkoop), een gerechtvaardigd belang van Cool kunst en cultuur of jouw uitdrukkelijke toestemming. Het gebruik van de website van Cool kunst en cultuur brengt mee dat je toestemming verleent voor het verwerken van jouw persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek naar publieksvoorkeuren en interesse in specifieke producties en cursussen.

Welke persoonsgegevens verwerkt Cool?
Cool verwerkt die persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan naam, adres, woonplaats, e-mailadres, IP-adres en verkoopgegevens, interessegebieden binnen het aanbod van Cool kunst en cultuur en cursusdeelnames.

Hoe komt Cool kunst en cultuur aan de persoonsgegevens?
Cool kunst en cultuur verkrijgt de persoonsgegevens door:
1. opgave van gegevens door de betrokkene bij de verkoop van tickets;
2. opgave van gegevens door de betrokkene of diens meerderjarige vertegenwoordiger bij de inschrijving op een cursus;
3. aanmelding voor ontvangst van informatie via de website van Cool kunst en cultuur;
4. bezoek aan de website van Cool kunst en cultuur en presentie op sociale media.

Wie kan de persoonsgegevens inzien?
Alle persoonsgegevens zijn bestemd om uitsluitend te worden gebruikt door Cool kunst en cultuur, waaronder externe dienstverleners ten behoeve van Cool kunst en cultuur. Ingeval Cool kunst en cultuur een derde opdracht geeft om persoonsgegevens te verwerken, wordt met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten die aan de wettelijke eisen voldoet en die erop is gericht de persoonsgegevens adequaat te beschermen. Cool kunst en cultuur blijft steeds verantwoordelijk voor de bescherming van de persoonsgegevens. Binnen Cool kunst en cultuur wordt zorgvuldig met persoonsgegevens omgegaan, waarbij uitgangspunt is dat medewerkers alleen over die gegevens kunnen beschikken die voor de uitoefening van hun functie nodig zijn. Er geldt altijd een geheimhoudingsplicht.

Verstrekt Cool kunst en cultuur persoonsgegevens aan derden? 
Cool kunst en cultuur verstrekt persoonsgegevens die zij verwerkt of doet verwerken niet aan derden. Als derden worden in dit verband niet aangemerkt de verwerkers die Cool kunst en cultuur inschakelt voor de verwerking van persoonsgegevens in opdracht en ten behoeve van Cool kunst en cultuur.

Is de beveiliging van persoonsgegevens vastgelegd in de organisatie?
Ja, Cool kunst en cultuur beschikt over een veiligheidsbeleid ten aanzien van persoonsgegevens en over een protocol datalekken dat voorziet in de procedure voor het geval van een data-incident. In het geval dat een datalek mocht optreden dat voor u als betrokkene een verhoogd risico kan inhouden, informeren wij u hierover zo mogelijk direct na ontdekking van het incident.

Hoe lang bewaart Cool kunst en cultuur persoonsgegevens?
De bewaartermijn van persoonsgegevens hangt af van het soort persoonsgegevens en het doel waarvoor Cool kunst en cultuur de persoonsgegevens verwerkt. Hiervoor is een intern beleid opgesteld. Voor bepaalde persoonsgegevens kan een wettelijke bewaartermijn gelden. In dat geval worden de gegevens gedurende die termijn bewaard. Persoonsgegevens die betrekking hebben op 'informatie-abonnementen' worden bewaard tot twee jaren na de abonnementsperiode.
Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van onderzoek naar publieksvoorkeuren worden bewaard gedurende de termijn dat de gegevens voor het onderzoek relevant zijn. Indien u een vraag heeft over de bewaartermijn van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze vraag aan ons richten via info@coolkunstencultuur.nl

Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn persoonsgegevens die Cool kunst en cultuur verwerkt?
Als betrokkene (degene die de persoonsgegevens betreft) heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
1. recht op inzage; u heeft recht om te weten welke persoonsgegevens Cool kunst en cultuur van u verwerkt. U kunt deze gegevens opvragen. De verstrekking hiervan is kosteloos;
2. recht op wijziging van foutieve gegevens (rectificatie); indien u bemerkt dat Cool kunst en cultuur onjuiste persoonsgegevens van u verwerkt, kunt u deze laten corrigeren. Wij verzoeken u deze wijziging schriftelijk, of door middel van een e-mail, aan ons door te geven;
3. recht op overdracht van persoonsgegevens; u mag Cool kunst en Cultuur vragen mee te werken aan overdracht van uw persoonsgegevens. In de praktijk werkt het zo  dat wij uw persoonsgegevens desgevraagd aan u ter beschikking stellen in een hiervoor handig format: een Excel document. Hiermee kunt u de gegevens zelf aan een ander overdragen als u dat wilt.
4. recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; u kunt uw gegevens door ons laten de-activeren. Indien u bijvoorbeeld niet langer informatie wenst te ontvangen van Cool kunst en cultuur, kunt u dat aan ons aangeven. Dit kan door een schriftelijk verzoek of per e-mail;
5. recht om vergeten te worden door Cool kunst en cultuur; indien u wilt dat al uw persoonsgegevens geheel uit onze bestanden worden gewist, dan kunt u dat schriftelijk of per e-mail aan ons kenbaar maken. Wij verwijderen dan al uw persoonsgegevens uit onze bestanden, tenzij een wettelijke bewaarplicht hieraan in de weg staat. Dit geldt overigens niet voor medewerkers van Cool kunst en cultuur: voor hen gelden bijzondere regels voor het bewaren van persoonsgegevens.

Gebruikt Cool cookies op haar website, en zo ja, waarvoor?
Cool kunst en cultuur maakt op haar website gebruik van cookies om het bezoek aan onze website beter te laten verlopen en om onderzoek te kunnen verrichten naar publieksvoorkeuren. Bij het bezoek aan onze site worden er door de browser kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer. Deze cookies hebben meerdere doelen:
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor de technische werking van onze website, bijvoorbeeld voor het opslaan van basisinformatie en het winkelmandje. Met behulp van deze cookies kan Cool ervoor zorgen dat bij een bezoek aan onze website dezelfde basisinformatie niet telkens opnieuw ingevoerd moet worden en dat de inhoud van het winkelmandje behouden blijft.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om onze dienstverlening en website te optimaliseren. Cool gebruikt ‘tracking cookies’ om het gebruik van de website in kaart te brengen met als doel de effectiviteit en het gebruiksgemak van de website te vergroten.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om de klant gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten.
- Cool kunst en cultuur maakt gebruik van cookies om onderzoek te verrichten naar interesse in producten en diensten van Cool kunst en cultuur (producties en cursussen).

Hoe kan het gebruik van cookies aangepast worden?
De browser kan zodanig ingesteld worden dat tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangen worden, of dat er melding komt dat een cookie ontvangen wordt. De instellingen voor het beheer van cookies staan in de meeste browsers onder het tabblad ‘privacy’ of ‘veiligheid’.

Worden er foto- of filmopnames gemaakt van cursisten of publiek in Cool?
Incidenteel worden er tijdens activiteiten van Cool kunst en cultuur foto- of filmopnames gemaakt, waarop het publiek mogelijk te zien is. Door het kopen van een toegangsbewijs of inschrijving op een cursus gaat u hiermee akkoord op basis van de geldende algemene voorwaarden van Cool kunst en cultuur. Indien u bezwaar heeft op het maken van foto- of filmopnames kunt u dit kenbaar maken via info@coolkunstencultuur.nl. Wij zoeken dan samen naar een geschikte oplossing.

Vragen of klachten over het privacybeleid?
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over het door Cool kunst en cultuur gevoerde privacybeleid of het gebruik van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via info@coolkunstencultuur.nl. Een eventuele klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Cool kunst en cultuur kunt u ook altijd kwijt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging Privacy Policiy
Cool kunst en cultuur behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende privacy policy weergegeven.