theater, film, concerten & meer
Infopagina - Wij zijn Cool - Vacatures - (Frits de Beer).jpg Frits de Beer

Vacatures

 Cool kunst en cultuur zoekt per 1 december 2018 een
Directeur - Bestuurder (fulltime)

Organisatie 
Cool bouwt in Heerhugowaard mee aan een creatieve samenleving door de inwoners, op gastvrije, prikkelende en verbindende wijze het brede spectrum van kunst en cultuur te laten beleven. Cool is het podium van en voor de stad, waar inwoners, organisaties, scholen en bedrijven zich vermaken, zich laten verrassen en zich laten inspireren door het unieke wat kunst en cultuur te bieden heeft. In Cool kan iedereen ontsnappen aan de alledaagse werkelijkheid door ècht een avond uit te zijn of door onverwachte ontmoetingen aan te gaan. Cool biedt een podium om zelf te schitteren en organiseert daarnaast onder vakkundige begeleiding activiteiten, muzieklessen en cursussen. Hierbij gaan professionele en amateurkunst hand in hand. Cool levert bijdragen aan 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, kritisch denken en creativiteit.

Cool is actief als culturele onderneming en streeft naar een zo hoog mogelijk maatschappelijk rendement. Cool functioneert als partner van de gemeenschap en speelt in op uitdagende vraagstukken. Cool legt verbinding tussen mensen, bevordert initiatieven en werkt samen met andere maatschappelijke organisaties, met bedrijven, scholen en culturele verenigingen. Onder goed ondernemerschap verstaat Cool ook dat het de Governance Code Cultuur onderschrijft en toepast. Ook is er aandacht voor de Code Culturele Diversiteit: in al haar facetten wordt in toenemende mate gelet worden op een afspiegeling van de samenleving.

De combinatie van podium en talentontwikkelingsinstelling geeft Cool een uniek profiel. Zo is Cool de enige organisatie boven het Noordzeekanaal die deze combinatie inpandig heeft. Er is een start gemaakt met het aangaan van strategische verbindingen om de talentontwikkelingsketen binnen de organisatie van Cool te sluiten. Er zijn activiteiten in de schakels kennismaken (op scholen), ontwikkelen (in het vrijetijdsonderwijs) en excelleren (door anderen op het professionele podium). Deze schakels worden verder uitgebouwd.

Functie 
De ervaren directeur-bestuurder is een cultureel ondernemer die zorgt voor een gezonde bedrijfsvoering en voor het realiseren van de missie en visie van Cool. Hij/zij weet kansen in de markt te benutten, zet in op samenwerking en profileert Cool als hét Podium van de Stad. Hij/zij is het gezicht van de organisatie, representatief, een geboren gastheer/vrouw en hij/zij straalt trots uit op de mensen in de organisatie en op het gebouw. Hij/zij stuurt een divers team van leidinggevenden aan, weet hen te inspireren tot teamwork en heeft gevoel voor menselijke verhoudingen. Hij/zij is het aanspreekpunt voor de gemeente en is (politiek-)bestuurlijk sensitief. Hij/zij is daarnaast een cultureel ondernemer die resultaatgericht, besluitvaardig en klantgericht is; die beschikt over commercieel inzicht en die anticipeert op toekomstige ontwikkelingen in de markt.

Verantwoordelijkheden 
Hij/zij is verantwoordelijk voor: 
• het profileren van Cool als dé culturele ontmoetingsplaats van Heerhugowaard; 
• het totale ondernemingsbeleid (inhoudelijk, financieel, personeel, communicatie, huisvesting etc.); 
• een gezonde bedrijfsvoering en het ontwikkelen en implementeren van een strategisch beleid waarmee de continuïteit, missie en visie van Cool kan worden gerealiseerd; 
• een juiste en tijdige uitvoering van alle beleids- en investeringsbeslissingen; 
• het uitvoeren van de prestatieafspraken zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking.

Taken 
• geeft leiding aan de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT); 
• vertaalt ontwikkelingen en specifieke wensen van gasten, cursisten en gebruikers in een visie en meerjarenstrategie voor de organisatie, inclusief begroting; 
• bepaalt en bereidt het organisatiebeleid voor en ziet toe op de gewenste uitvoering daarvan; 
• draagt zorg voor het (laten) opstellen van jaarplannen, begrotingen en managementrapportages; 
• draagt zorg voor en stuurt op een financieel gezonde bedrijfsvoering; 
• stelt het personeelsbeleid (waaronder werving en selectie, HR-gesprekken) vast en zorgt voor de uitvoering daarvan; 
• bevordert de voorgestane, open, transparante bedrijfscultuur, die korte lijnen kent; 
• motiveert, coacht en stuurt waar nodig leidinggevenden aan bij de uitvoering van hun taken; 
• stelt het programma-, educatie-, horeca-, marketing- en verhuurbeleid vast. 
• vergroot de eigen inkomsten door het aanboren van (nieuwe) derde geldstromen in de vorm van subsidies en sponsoring; 
• representeert Cool en onderhoudt, optimaliseert het functionele netwerk van de organisatie; 
• voert regiediensten uit bij voorstellingen, verhuringen of evenementen; 
• verbindt intern de verschillende afdelingen en zorgt daarnaast voor een verbinding tussen externe partners (waaronder gasten) en de diverse afdelingen van Cool.

Competenties
Kennis en ervaring: 
• WO werk- en denkniveau; 
• Ruime managementervaring (inclusief financiën, HRM, marketing & communicatie) in een uitvoerende organisatie; 
• Inzicht en ervaring met bestuurlijke verhoudingen en besluitvormingsprocessen; 
• Inhoudelijke kennis van en ervaring met theater en/of kunsteducatie; 
• Beschikt over een voor Cool relevant netwerk op hoogwaardig niveau.

Gedrag: 
• Visie: ontwikkelt in de lijn van de doelstellingen een inspirerend toekomstbeeld uit voor de organisatie; creëert daarvoor draagvlak binnen de organisatie en draagt dat uit naar buiten. 
• Ondernemend en commercieel handelen: opereert bedrijfsmatig, signaleert bedreigingen en creëert kansen. Is politiek en omgevingssensitief; sluit strategische allianties. 
• Bedrijfsmatig handelen: toont financieel bewustzijn en handelt daarnaar. 
• Samenwerken: geeft op verbindende en coachende stijl leiding; zoekt nadrukkelijk de samenwerking om doelen te bereiken en maakt daarbij gebruik van de kwaliteiten van zijn/haar medewerkers. 
• Helikopterview: houdt het overzicht, delegeert en stuurt op hoofdlijnen. 
• Overtuigen en beïnvloeden: is besluitvaardig, heeft overtuigings- en vernieuwingskracht. 
• Omgevingsbewustzijn: herkent tijdig kansen en bedreigingen. 

Honorering 
De salariëring is conform de richtlijnen bezoldiging voor theaterdirecteuren en kent de salarisgrenzen € 70.000 tot € 100.000. Definitieve inschaling vindt plaats op basis van kennis en ervaring. De startdatum voor de nieuwe directeur-bestuurder is 1 december 2018; u wordt aangesteld voor een periode van een jaar met uiteraard mogelijkheid tot verlenging. Het betreft een fulltime functie.

Solliciteren 
De search, werving en selectie voor deze functie wordt verricht door PublicSpirit. Uw sollicitatie kunt u indienen via onze website (www.publicspirit.nl). Vanuit de vacature op de website kunt u solliciteren via de direct solliciteren button. U kunt hier uw motivatiebrief en cv indienen. Indien uw sollicitatie correct door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl t.a.v. mevrouw drs. J. Goudsmit, onder vermelding van het vacaturenummer 6567. 

Procedure 
U wordt verzocht te reageren voor 15 augustus. 
PublicSpirit voert in de weken juli en augustus de gesprekken en zal de resultaten aan de selectiecommissie presenteren medio september. De selectiegesprekken bij Cool zullen vervolgens plaatsvinden in de 2de helft van september. 

Meer informatie 
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over deze functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033 - 445 92 94.  


************************************************************************************************************

Cool kunst en cultuur zoekt
Twee leden voor de Raad van Toezicht


Over Cool
Cool kunst en cultuur is een theater, centrum voor kunsteducatie, poppodium, culturele ontmoetingsplaats en zalencomplex in één. Bekende artiesten en aanstormende talenten staan op het podium van de Rodi Media zaal of van Café Cool. Ook biedt Cool een podium voor amateurverenigingen en -gezelschappen. Daarnaast worden in Cool én op de scholen in Heerhugowaard en omgeving lessen en cursussen gegeven op het gebied van muziek, theater & musical en beeldende kunst. De diverse zalen van Cool kunnen door bedrijven, instellingen en particulieren worden gehuurd. Cool is daarnaast een levendig en gastvrij cultuurhuis van en voor alle inwoners van Heerhugowaard en omstreken. In het unieke gebouw gevestigd aan het Coolplein staan creatie, ontmoeting en beleving centraal.

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder en de algemene gang van zaken binnen Cool. De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van en toezicht op het bestuur van de instelling, toetsing van de besluitvorming, alsmede het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur/bestuurder, e.e.a. conform de statuten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht statutaire bevoegdheden als goedkeuring van de jaarrekening en benoeming van de accountant. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door het college van B&W van de gemeente Heerhugowaard. De werkwijze van de Raad van Toezicht is vastgelegd in de statuten.

Het aantal plenaire vergaderingen bedraagt minimaal vier per jaar; de directeur/bestuurder is in principe bij deze vergaderingen aanwezig. De vertrouwensbasis tussen de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder geldt als het vertrekpunt om het besturingsmodel (afstand en betrokkenheid) adequaat te kunnen realiseren. Naast de toezichthoudende taak dient de Raad van Toezicht over het vermogen en de attitude te beschikken om de directeur/bestuurder als klankbord terzijde te staan. De volgende aspecten van professioneel toezicht zijn daarbij van belang:

 • Beoordeling: de Raad van Toezicht dient een kritische beoordeling te geven van de kwaliteit van de organisatie op basis van een beoordeling van het beleid en dus van de besluiten van de bestuurder.
 • Kritische distantie: toezicht houden is wezenlijk iets anders dan besturen; toezicht impliceert beperking.
 • Actief toezicht: voor een adequaat toezicht is het noodzakelijk dat de Raad van Toezicht naast de informatie van de directeur/bestuurder openstaat voor signalen van de gemeente, accountant, externe partijen en overige partners in de regio.
 • Onafhankelijkheid: een onafhankelijke, kritische houding van de Raad van Toezicht staat centraal.
 • Advies: binnen het kader van anticiperend toezicht geeft de Raad van Toezicht zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de directeur/bestuurder.

Statutair bepaalt de Raad van Toezicht zelf het aantal leden van de Raad. Er wordt gestreefd naar een Raad van Toezicht van vijf leden, inclusief de voorzitter. De Raad benoemt zelf uit haar midden een voorzitter. De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn éénmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De Raad evalueert eenmaal per jaar haar eigen functioneren. De cyclus van good governance (functioneren Raad van Toezicht, samenspel met de directeur/bestuurder, interne informatievoorziening, interne en maatschappelijke verantwoording) vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen Cool.

Relevante strategische thema’s
Relevante strategische thema’s en ontwikkelingen voor de komende jaren waarover de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder het debat voeren betreffen de strategische koers in relatie tot het productenaanbod, het verder inhoud geven aan cultureel ondernemerschap, het verbeteren van de grip op de middelen en van de financiële regievoering en regionale samenwerking met andere kunst- en cultuurinstellingen.

Dit alles binnen een context van een overheid die zich meer en meer terugtrekt als geldschieter voor de culturele sector. Meer eigen inkomsten genereren, onderzoeken van publiek/private samenwerking en anticiperen op de wensen en behoeften die in de omgeving leven, zijn noodzakelijke voorwaarden om de ambitie te realiseren om van Cool een culturele onderneming te maken die midden in de regio staat.

Samenstelling Raad van Toezicht
Uitgangspunt voor de samenstelling van de nieuwe Raad van Toezicht is de vorming van een multidisciplinair team. Om haar taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd zijn. Cool kiest nadrukkelijk voor een maatschappelijk betrokken Raad van Toezicht; een betrokkenheid die vorm kan krijgen door middel van actieve participatie in maatschappelijke netwerken, met als doelstelling dat betrokkenen contact kunnen houden met voor de stichting relevante partijen en stakeholders. Elk lid van de Raad van Toezicht moet een generalist zijn met de benodigde kwaliteiten om verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van Cool als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid die wordt ingezet ter verhoging van de kwaliteit van de Raad van Toezicht als geheel.

Het functioneren van de Raad van Toezicht is gediend bij een goede teamsamenstelling. De individuele leden dienen elkaar qua kennisvelden en competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken. Daarnaast wordt gehecht aan een adequate spreiding over voor Cool relevante sectoren en branches. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • profit sector (klantgestuurde, dienstverlenende organisaties);
 • maatschappelijke ondernemingen, waaronder de kunst- en cultuursector;
 • openbaar bestuur.

Algemene profieleisen leden Raad van Toezicht
Het algemene profiel voor elk lid van de Raad van Toezicht omvat de volgende eisen op het gebied van ervaring, kwaliteiten en competenties:

 • academisch werk- en denkniveau;
 • eindverantwoordelijke en/of bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten, verworven in klantgestuurde (maatschappelijke) ondernemingen of het openbaar bestuur;
 • affiniteit met kunst en cultuur;
 • strategische oriëntatie;
 • kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen;
 • beschikking over een actief bestuurlijk netwerk;
 • maatschappelijk actief;
 • voldoende inzicht in taak- en rolverdeling tussen Raad van Toezicht en directeur/bestuurder;
 • bekendheid met de issues van Governance Code Cultuur, die de Raad van Toezicht volgt;
 • beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbord-functie voor de directeur/bestuurder;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • voldoende beschikbaarheid om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Er wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling bij de samenstelling van de Raad van Toezicht.

Specifieke profieleisen leden Raad van Toezicht
Aanvullend op de algemene profieleisen wordt nadrukkelijk gezocht naar leden die deskundigheid in één of meer van de hiernavolgende kennisvelden in de Raad van Toezicht inbrengen:

 • bedrijfsvoering in de kunst- en cultuursector, bij voorkeur op het terrein van de podiumkunsten en/of de kunsteducatie;
 • financiën;
 • sales & marketing, sponsoring, fondsenwerving;
 • politiek-bestuurlijke processen;
 • HRM & organisatieontwikkeling;
 • bedrijfsjuridische expertise.

Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het vertrek van een tweetal leden zoeken wij momenteel:

 • een lid met expertise en ervaring op het gebied van financiën/audit;
 • een lid met expertise en ervaring op het gebied van bedrijfsvoering van een culturele instelling.

Sollicitaties
We ontvangen uw sollicitatie met cv en foto graag op rvt@coolkunstencultuur.nl t.a.v. het secretariaat van de Raad van Toezicht. U kunt uw sollicitatie insturen tot en met 31 augustus 2018. De selectiegesprekken vinden plaats in de eerste en tweede week van september 2018.


************************************************************************************************************

Acquisitie naar aanleiding van bovenstaande advertentie(s) is niet gewenst.